Beleidsplan:

 

Als Stichting movu-moldova willen wij  doorgaan op de ingeslagen weg. Dit betekent dat we de eerste nadruk leggen op primaire hulp in noodsituaties. In het bijzonder die situaties waar kinderen of ouderen bij betrokken zijn.

In die zin richten wij ons in deze op de meest kwetsbare medemens. Zij die nog niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en zij die niet (meer) in staat zij in voldoende mate zorg voor zichzelf te onderhouden.

Daarnaast willen wij ook speciale aandacht hebben voor een groep mensen die door psychische of lichamelijke beperking in een achterstandssituatie bevinden. 

Als we kijken naar ouderen richten wij ons specifiek op die ouderen die – door welke omstandigheid dan ook-  geheel op zichzelf zijn aangewezen. Zij die geen familie meer hebben om hen te ondersteunen. Maar ook diegene die weliswaar nog wel familie hebben maar daar geen enkel contact meer mee hebben.

De ondersteuning voor deze doelgroep bestaat in hoofdzaak uit het verlenen van primaire hulp in de eerste levensbehoeften om te kunnen overleven. Hierbij te denken aan voedsel, brandstof en dergelijke. Voor wat betreft voedsel zal dat bestaan uit het verstrekken van voedselpakketten en/of daar waar mogelijk het organiseren van een “tafeltje-dekje”. Dit laatste door anderen in de directe omgeving te stimuleren en te faciliteren die op te pakken.

Voor wat betreft mensen met een beperking, streven we dezelfde zaken na als bovenstaande bij ouderen.

Voor wat betreft kinderen: Wat we gesignaleerd hebben is dat er voor kinderen verschillende levensgebieden zijn waar zaken op ontbreken.

Ten eerste voeding: Ongeveer 30% van de kinderen hebben in de thuissituatie lang niet altijd een maaltijd. In de praktijk betekend dit dat zij niet elke dag te eten hebben. Aangezien dat een ongewenste situatie is, willen we in deze nood voorzien door voeding beschikbaar te stellen via het voedingsprogramma wat aan de school gekoppeld is. Op deze manier krijgen alle kinderen voor wie de ouders hierin niet zelf kunnen voorzien toch elke dag minimaal een maaltijd. (veelal bestaande uit soep, brood met beleg).

Ten tweede Onderwijs: Aangezien ouders zelf een gedeelte van het lesgeld en geld voor boeken, schriften, potloden, etc., moeten betalen, gaan niet alle kinderen (met regelmaat) naar school. Om de doodeenvoudige reden dat in de gezinnen geen geld is om hierin te voorzien. Als stichting vinden wij het belangrijk dat kinderen minimaal basisonderwijs krijgen. Immers, ontwikkeling gaat gepaard met kennis en vaardigheden. Analfabetisme creëert automatisch een achterstand en kansen op ontwikkeling voor de toekomst. Voor die kinderen waar ouders niet kunnen voorzien in deze middelen stellen wij het lesgeld en boeken, schriften, etc. , beschikbaar als stichting movu-moldova.

Ons uitgangspunt is dat een land zich pas verder zal kunnen ontwikkelen als haar inwoners ook over kennis en vaardigheden beschikken om dit zelf ter hand te nemen en eigen regie kunnen gaan voeren op hun eigen leven en levensomstandigheden.

Ten derde Kleding: In veel thuissituaties is onvoldoende geld beschikbaar om te voorzien in toereikende kleding. Soms is er maar één stel kleding per kind beschikbaar en ook nog van een zeer slechte kwaliteit. Schoenen zijn vaak een luxe waar niet ieder kind over kan beschikken. Zeker in de wintermaanden met temperaturen van -15° tot -25° met 50 cm sneeuw is pijnlijk kinderen op pantoffeltjes in door de sneeuw te zien lopen. Het doel is om voor kinderen voor wie ouders in deze zaken niet kunnen voorzien kleding en schoeisel beschikbaar te stellen.

Volwassenen: Ook voor volwassenen zijn op verschillende levensgebieden problemen. Hierbij te denken aan voeding en kleding, arbeid, scholing, etc.

Voor dit moment willen we ons richten op de meest primaire zaken in het (over)leven en bieden we “noodhulp” voor wat betreft kleding, voeding (door middel van voedselpakketten) en brandstof waar deze niet door mensen zelf verworven kan worden.

We streven ernaar om een pand aan te kopen met als doel in dit pand activiteiten voor buitenschoolse opvang te realiseren alsmede ook verblijfsmogelijkheid (wonen en verzorging/begeleiding) voor ouderen en/of kinderen.

Bovenstaande willen we bereiken door in Nederland geld en goederen te verwerven en deze in te brengen in lopende en te starten projecten in Moldavië. Specifiek in de dorpen Moscovei en Trifistii en omliggende gebieden.

Dit doen we in afstemming met onze lokale contactpersoon, school, maatschappelijk werk en overheid.

Op geleide van hulpvragen opzetten van projecten door lokale mensen waarbij de stichting movu-moldova een ondersteunende, stimulerende en faciliterende rol inneemt.

 

De stip aan de horizon is om ook gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze de projecten zelfvoorzienend zullen kunnen worden en in eigen inkomsten te gaan voorzien.

We realiseren ons (zowel de lokale contactpersonen als wij als stichting) dat dit nog een stip aan de horizon zal zijn aangezien “eerste noodhulp” vooraf gaat aan ontwikkeling.

Toch willen we gezamenlijk werken aan een toekomst en ons niet laten beperken door de huidige situatie. Ontwikkelen betekent ook vooruitzien naar nieuwe kansen en mogelijkheden.